Algemene voorwaarden

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN van Led techno NV

 

1. ALGEMEEN

a) De hiernavolgende voorwaarden zijn geldig voor alle overeenkomsten, inclusief offertes, welke tot stand komen

tussen Led techno NV en de klant, welke verklaart kennis genomen te hebben van deze voorwaarden.

b) Andere of tegengestelde voorwaarden van de klant worden als niet-geschreven gehouden en kunnen in geen geval

door het stilzwijgen van Led techno NV als aanvaarding van andere voorwaarden geïnterpreteerd worden. Enkel in

geval van uitdrukkelijke en schriftelijke aanvaarding door Led techno NV kunnen andere voorwaarden aanvaard

worden in welk geval ze enkel zullen gelden voor de overeenkomst welke er voorwerp van uitmaakt.

 

2. PRIJZEN

a) Onze vermelde prijzen zijn steeds exclusief BTW en exclusief bijkomende bijdragen, toeslagen en kosten (zonder

beperkend te zijn vermelden we hier: accijnstoeslagen, recupel, eventuele bijkomende transport- en

administratiekosten).

b) Voor bestellingen met een waarde van minder dan €350,00, exclusief BTW, wordt een bijkomende vaste dossier-, port-

en administratiekost aangerekend van €30,00 exclusief BTW.  

Voor bestellingen export wordt er voor een bestelling met een waarde van minder dan €350,00 een toeslag aangerekend van €40,00 voor dossier- en administratiekosten. 

Prijzen zijn exclusief transportkosten, exportkosten, bankkosten en douanekosten.

c) Onze prijzen en orderkosten zijn onderheving aan wijzigigingen, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

 

3. BESTELLINGEN

a) Elke opdracht, order of bestelling van de klant, van zodra ontvangen door Led techno NV, in welke vorm ook,

verbindt de klant onherroepelijk tot afname van de goederen en betaling van de hieraan gekoppelde factuur.

b) Led techno NV is slechts verbonden na schriftelijke bevestiging aan de klant

c) Aanpassingen door de klant zijn enkel mogelijk mits voorafgaandelijk schriftelijk akkoord van Led Techno NV.

 

4. LEVERING

a) Leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting meegedeeld en zijn bijgevolg niet bindend tenzij dit

uitdrukkelijk is overeengekomen. De voorziene termijn wordt zoveel mogelijk gerespecteerd doch wij zijn niet

aansprakelijk voor een eventuele overschrijding. Een laattijdige levering geeft in geen enkel geval aanleiding tot de

annulering van de bestelling en/of recht op enige schadevergoeding.

b) Elke bestelling moet voldoende gedetailleerd en gespecificeerd zijn zodat het voor ons mogelijk is ze binnen de

voorziene termijn uit te voeren.

c) Wij garanderen een levering conform de getoonde modellen met uitdrukkelijk voorbehoud voor de gebruikelijke kleuren

en kwaliteitsafwijkingen.

 

5. PLAATS VAN LEVERING - VERVOER

a) Verkochte goederen reizen steeds op kosten en risico van de koper, zelfs ingeval van franco levering.

b) Voor de leveringsplaats wordt overeengekomen, dat de goederen via gebruikelijke toegangen (gangen, liften, maar

geen trappen) rollend tot op de plaats kunnen geleverd worden. Led techno NV houdt zich het recht voor om

bijkomende transport- en leveringskosten aan te rekenen indien de leveringsplaats niet vrij toegankelijk is.

c) Voor retourzendingen van toestellen na reparatie, worden verpakkings- en transportkosten aangerekend.

 

6 . KLACHTEN EN TERUGZENDINGEN

a) Klachten wegens zichtbare gebreken of die betrekking hebben op hoeveelheden of kwaliteitsafwijkingen dient men

onmiddellijk aan de transporteur te melden en dienen te gebeuren per aangetekend schrijven binnen de 48 uren na

ontvangst van de goederen.

b) Klachten wegens verborgen gebreken of eventuele fabricagefouten dienen ons, om geldig te zijn, aangetekend toe te

komen binnen een termijn van 1 maand die aanvang neemt bij de ontvangst van de goederen.

c) Wij houden ons het recht voor terecht geweigerde goederen, naar onze keuze, hetzij te vervangen hetzij terug te

betalen of te crediteren aan de oorspronkelijke prijs.

d) Indien Led techno NV, na schriftelijk akkoord, de goederen terugneemt, zal aan de klant een kost voor

herstockering van 20% worden aangerekend met een minimum van €40,00.

e) Wisselstukken en niet voorraadartikelen worden niet teruggenomen.

f) Zonder onze schriftelijke toestemming mogen goederen niet teruggezonden worden. Een eventuele retourzending

moet ons franco teruggezonden worden. Onze eventuele toestemming houdt hoe dan ook geen enkele erkenning van

aansprakelijkheid in.

g) Terugname van apparatuur aan het einde van de levensduur zal gebeuren conform de geldende wettelijke bepalingen

op dat ogenblik. Hiervoor zullen terugname en verwerkingskosten aangerekend worden, tenzij anders schriftelijk wordt

overeengekomen.

 

7. BETALINGSVOORWAARDEN EN WAARBORGEN

a) Behoudens een andersluidende schriftelijke bepaling, zijn onze facturen betaalbaar 30 dagen na factuurdatum, op de

zetel van onze vennootschap of op onze bankrekening.

b) Onze agenten en/of vertegenwoordigers mogen geen betalingen aanvaarden of facturen voor voldaan aftekenen

zonder geschreven toelating van onze firma.

c) Door het niet-betalen van één factuur op vervaldag worden alle nog verschuldigde bedragen onmiddellijk eisbaar,

ongeacht de overeengekomen of toegestane betalingsvoorwaarden.

d) Bij gebrek aan betaling van één of meer facturen binnen de gestelde termijn zal van rechtswege en zonder

aanmaning een schadevergoeding toegepast worden gelijk aan 10% van alle openstaande vorderingen met een

minimum van 125,00 €. Deze schadevergoeding is bedongen om ons te vergoeden voor onze bijkomende kosten,

onverminderd het recht op een redelijke schadeloosstelling voor eventuele invorderingskosten overeenkomstig art. 6 van

de Wet van 2 augustus 2002, betreffende de bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties.

e) Bovendien zal van rechtswege en zonder aanmaning vanaf de vervaldag een interest verschuldigd zijn gelijk aan 1%

per maand. Het uitschrijven van een wissel op de koper doet geen afbreuk aan deze bepaling.

f) Indien een gedeeltelijke levering niet betaald wordt op de vervaldag behouden wij ons het recht voor het saldo van de

bestellingen te vernietigen.

g) Bij niet-betaling op de vervaldag houden we ons het recht voor de verkoop van rechtswege en zonder

ingebrekestelling als nietig te beschouwen. De geleverde goederen kunnen door ons dan zonder meer teruggevorderd

worden (retentierecht) waar ze zich op dat ogenblik dan ook bevinden. Eventueel betaalde voorschotten blijven door ons

behouden voor kosten en interesten. Dit geldt ook ingeval van faillissement, gerechtelijk akkoord, staking van betaling,

verzoek tot uitstel van betaling.

h) Led techno NV behoudt zich het recht voor om de uitvoering van de overeenkomst uit te stellen in geval de

kredietpositie van de klant wankel of onbetrouwbaar is. Indien er, in dit geval geen bijkomende waarborgen gegeven

kunnen worden binnen een redelijke termijn van 30 dagen, kan Led techno NV de overeenkomst aanzien als

eenzijdig verbroken lastens de klant en dit zonder voorafgaande verwittiging. In dat geval zal Led techno NV het recht

hebben om 50% van de verkoopprijs als forfaitaire schadevergoeding aan te rekenen.

 

8. EIGENDOMSVOORBEHOUD

a) Geleverde goederen blijven onze eigendom tot volledige betaling van de verkoopprijs in hoofdsom en bijhorende

kosten heeft plaatsgevonden. In geval van doorverkoop wordt het eigendomsvoorbehoud overgedragen op de

gerealiseerde verkoopprijs.

b) Niettemin draagt de klant vanaf de ontvangst van de goederen alle mogelijke risico’s op schade die de goederen

kunnen lijden of veroorzaken.

 

9. SCHORSING EN ANNULERING VAN HET CONTRACT - OVERMACHT

a) Indien de koper de gemaakte afspraken in het kader van de commerciële samenwerking niet respecteert, schorst de

aangetekende kennisgeving van deze feiten van rechtswege de verdere uitvoering van alle lopende opdrachten. Indien

onze aangetekende ingebrekestelling na 15 dagen zonder gevolg is gebleven, hebben wij zonder meer het recht alle

bestaande verbintenissen definitief te annuleren, onverminderd ons recht op een schadevergoeding.

b) Indien tijdens de uitvoering van een opdracht twijfels ontstaan over de kredietwaardigheid van de koper, houden wij

ons het recht voor, zelfs na gedeeltelijke levering van de goederen, garanties te eisen voor de goede uitvoering van zijn

verplichtingen. Ingeval de koper ons geen voldoening schenkt, hebben wij het recht de hele bestelling of een gedeelte

ervan te annuleren, onverminderd ons recht op schadevergoeding.

c) Indien wij door overmacht of door omstandigheden buiten onze wil verhinderd worden onze verbintenis na te komen,

hebben wij van rechtswege en naar onze keuze, de mogelijkheid om de uitvoering van de bestelling op te schorten of ze

te annuleren zonder dat we gehouden zijn tot enige schadevergoeding.

 

10. WAARBORG

a) De duur van de waarborg is standaard, behoudens tegenstrijdige contactuele bepalingen. De termijn neemt een

aanvang op de datum van de afhaling of de levering van het apparaat. De waarborg is slechts geldig voor zover de klant

het in normale omstandigheden en als een goede huisvader gebruikt. De waarborg zal enkel worden toegestaan op

voorlegging van de factuur.

b) De waarborg dekt niet: schade, storingen en defecten die te wijten zijn aan een fout van de klant of waarvan de

oorzaak zich buiten het apparaat bevindt: schade door ongeval, slecht gebruik of onderhoud, niet-naleving van de

instructies in de gebruiksaanwijzing, bliksemslag, vochtigheid, overspanning en alle andere gevallen van overmacht; -

herstelling of vervanging van losse elementen, vervanging van toebehoren die regelmatig moeten vernieuwd worden en

levering van onderhoudsproducten.

c) De waarborg geldt niet: - indien de klant het apparaat zelf wijzigt of herstelt of daarbij gebruik maakt van de diensten

van personen die niet door Led Techno NV werden aangeduid; - of indien hij de fabricagenummers en/of de merktekens

van het apparaat wegneemt of vervalst.

d) Voor het opmaken van een bestek door ons Technical Department worden bestekkosten aangerekend.

 

11. JURISDICTIE

a) Al onze commerciële transacties worden uitsluitend beheerst door het Belgische recht.

b) Enkel de rechtbanken van het gerechtelijke arrondissement Hasselt zijn bevoegd om de eventuele geschillen en/of

bezwaren te beoordelen zowel voor leveringen in België als in het buitenland.

 

Deze zijn geldig vanaf publicatiedatum en vervangen alle voorgaande.